Lệnh Wblock trong AutoCAD – Lưu một đối tượng của bản vẽ

   

Lệnh Wblock trong autocad (lệnh w trong cad) là lệnh để lưu một block hoặc một số đối tượng của bản vẽ hiện hành thành một file bản vẽ mới. Block được lưu thành file phải nằm trong bản vẽ hiện hành.
File bản vẽ sau khi được tạo bằng lệnh Wblock có thể chèn vào file bản vẽ khác. Cách dùng lệnh wblock trong autocad như sau:

• Lệnh: Wblock

· Lệnh tắt: W

• Menu: File\export…

Nếu ta muốn chèn một block hoặc một số đối tượng của file bản vẽ hiện hành (ví dụ block GHE trên file TABLE.DWG) vào file bản vẽ khác (ví dụ ROOM.DWG) thì ta thực hiện theo trình tự:

• Đầu tiên tại bản vẽ TABLE.DWG ta sử dụng lệnh Wblock lưu block GHE bản vẽ này thành 1 file (ví dụ CHAIR.DWG)

• Sau đó tại bản vẽ ROOM.DWG thực hiện lệnh Insert chèn file vừa tạo (CHAIR.DWG) vào.

Chú ý: Trong AutoCAD 2007, ta có thể sử dụng AutoCAD Design Center để kéo một block của một file bản
vẽ bất kỳ vào bản vẽ hiện hành.
Command: Wblock↵
Xuất hiện hộp thoại Write block

 

 

• Tạo file từ block có sắn:

→ Tại vùng Source ta chọn nút block.

→ Ta nhập tên file vào ô soạn thảo File name, cần chú ý đến đường dẫn (ô soạn thảo Location ) và đơn vị (ô soạn thảo Insert units )

⇒ Sau đó chọn block cần lưu thành file tại danh sách kéo xuống trong mục Source.

⇒ Nhấp phím OK.

• Tạo file từ một số đối tượng của bản vẽ.

º Tại vùng source ta chọn Objects.

ο Nhập tên file vào ô soạn thảo File name.

º Chọn điểm chuẩn chèn vμ đối tượng (Objects) tương tự hộp thoại Block Definition.

Chọn nút OK.

· Lưu tất cả đối tượng bản vẽ hiện hành thành một file.

º Tại vùng Source ta chọn Entire drawing. Nhập tên file vào ô soạn thảo File name và chọn nút OK.

º Để lưu các đối tượng hoặc block thành file bản vẽ ta có thể sử dụng lệnh Export (danh mục kéo xuống File, mục Export…). Xuất hiện hộp thoại Export và ta chọn Block (*.dwg) tại danh sách kéo xuống Save as type.

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây