Lệnh DimAngular trong CAD

Lệnh DimAngular trong CAD (lệnh dimang trong cad, lệnh dan trong cad) là lệnh ghi kích thước góc trong autocad. Cách dùng lệnh dimangular trong cad như sau:

1. Ghi thước góc giữa 2 đường thẳng.
Ghi kích thước góc giữa hai đoạn thẳng P1P2 và P1P3.
Command : DAN↵ Hoặc Dimangular

• Select arc, circle, line or <specify vertex>: Chọn đoạn thẳng thứ nhất P1P2

· Select second line: Chọn đoạn thẳng thứ hai P1P3

• Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Vị trí đường kích thước

2. Ghi thước góc qua 3 điểm.
Ghi kích thước góc qua 3 điểm P1, P2 vμ P3.
Command : DAN↵ Hoặc Dimangular

• Select arc, circle, line or <specify vertex>: ↵

· Angle Vertex: Chọn điểm đỉnh của góc

• First angle endpoint: Xác định điểm cuối cạnh thứ nhất

• Second angle endpoint: Xác định điểm cuối cạnh thứ hai

· Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Chọn vị trí đường kích thước. Lựa chọn Mtext, Text Angle trong lệnh Dimangular tương tự như các lựa chọn trong lệnh Dimlinear.

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây