Lệnh DimBaseline trong cad

Lệnh DimBaseline trong cad (lệnh dba trong cad) là lệnh ghi kích thước song song với 1 kích thước có sẵn. Cách sử dụng lệnh DimBaseline trong cad như sau:

 • Lệnh : dimbaseline
 • Lệnh tắt : dba
 • menu: dimension\baseline

 

Khi ghi chuỗi kích thước song song bằng lệnh Dimbaseline kích thước sẽ ghi (kích thước thẳng, góc, toạ độ) có cùng đường gióng thứ nhất với kích thước vừa ghi trước đó hoặc kích thước sẵn có trên bản vẽ (gọi là đường chuẩn kích thước hoặc chuẩn thiết kế). Các đường kích thước cách nhau một khoảng được định bởi biến DIMDLI (theo TCVN lớn hơn 7mm) hoặc nhập giá trị vào ô Baseline Spacing trên trang Lines and Arrows của hộp thoại New Dimension Styles hoặc Override Current Style.

1. Kích thước cùng chuẩn với kích thước vừa ghi.
Nếu ta ghi chuỗi kích thước song song với kích thước vừa ghi (kích thước P1P2) thì tiến hành như sau:
Command : DBA↵ Hoặc Dimbaseline

 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P3 Dimension text = 70
 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P4
 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select> Tiếp tục chọn gốc đường gióng thứ hai P5:
 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Tiếp tục chọn gốc đường gióng thứ hai P6
 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Nhấp phím ESC hoặc ENTER hai lần


2. Chọn đường chuẩn kích thước.

Nếu muốn chuỗi kích thước song song với một kích thước đã có (không phải là kích thước vừa ghi) thì tại dòng nhắc đầu tiên ta nhấp ENTER. Khi đó, dòng nhắc sau đây sẽ xuất hiện:

Command : DBA↵ Hoặc Dimbaseline

 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:↵
 • Select base dimension: Chọn đường gióng chuẩn làm đường gióng thứ nhất
 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P3
 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P4

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây