Lệnh DimContinue trong cad

Lệnh DimContinue trong cad (lệnh dimcont, lệnh dco trong cad, lệnh đo kích thước liên tục trong cad) là lệnh ghi chuỗi kích thước nối tiếp với một kích thước có sẵn trong autocad. Cách dùng lệnh dimcontinue trong cad như sau :

 •  Lệnh : dimcontinue, dimcont
 •  Lệnh tắt : DCO
 •  Menu : dimension\continue

1. Nối tiếp kích thước vừa ghi.
Đường gióng thứ nhất của kích thước sẽ ghi (kích thước thẳng, góc, toạ độ) là đường gióng thứ hai của kích thước vừa ghi trước đó.

 

Command : DCO↵ Hoặc Dimcontinue

 •  Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P3
 •  Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P4
 •  .Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P5
 •  Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P6
 •  Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Nhấn phím ESC kết thúc lệnh. Muốn kết thúc lệnh ta sử dụng phím ESC hoặc ENTER hai lần.

2. Nối tiếp với kích thước bất kỳ.
Nếu muốn ghi kích thước nối tiếp với một kích thước hiện có trên bản vẽ (không phải là kích

thước vừa ghi) tại dòng nhắc đầu tiên, ta nhập S hoặc ENTER.

Khi đó dòng nhắc sau sẽ xuất hiện Select continued dimension: Chọn đường gióng của kích thước đã ghi làm đường gióng thứ nhất.

Các dòng nhắc tiếp theo xuất hiện như phần trên.

3. Lệnh ghi kích thước góc nối tiếp.
Command : DAN↵ Hoặc Dimangular

 • Select arc, circle, line or <specify vertex>: ↵
 • Specify angle vertex: Chọn đỉnh góc, ví dụ tâm vòng tròn lớn
 • ·.Specify first angle endpoint: Xác định điểm cuối cạnh thứ nhất
 • Specify second angle endpoint: Xác định điểm cuối cạnh thứ hai
 • Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Chọn vị trí đường cung kích thước

Command : DCO↵ Hoặc Dimcontinue

 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Chọn cạnh tiếp tại điểm P3
 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Chọn cạnh tiếp tại điểm P4
 • .Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Chọn cạnh tiếp tại điểm P5
 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Chọn cạnh tiếp tại điểm P6
 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Chọn cạnh tiếp tại điểm P7
 • .Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Chọn cạnh tiếp tại điểm P8
 • Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Nhấn phím ESC kết thúc lệnh

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây