Lệnh TextFill trong CAD

Lệnh TextFill trong CAD (hay còn gọi là biến TextFill trong CAD): 
Là lệnh quyết định các chữ có được tô hay là chỉ xuất hiện các đường viền.
Nếu biến TEXTFILLON (1) thì chữ được tô và ngược lại . Cách sử dụng Lệnh TextFill trong CAD như sau:

Command: TextFill↵

  • Enter new value for TEXTFILL <1>: – Nhập giá trị mới cho biết là 0 hoặc là 1

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây

– Gõ Fill, chọn on.

– Gõ plan rồi enter 2 lần.

– Chọn View > Shade mode > 2D.