Lệnh DimAligned trong cad

Lệnh DimAligned trong cad (lệnh dal trong cad) dùng để ghi kích thước theo đường nghiêng,
đường kích thước ghi bằng lệnh Dimaligned sẽ song song với đoạn thẳng nối 2 điểm gốc đường gióng.
Cách sử dụng lệnh DimAligned trong cad như sau :

  • Lệnh : Dimaligned
  • lệnh tắt : dal
  • menu : dimension\aliged

1. Ghi kích thước thằng.
Command : DAL Hoặc Dimaligned

– Specify first extension line origin or <select object>: – Điểm gốc đường gióng thứ nhất
– Specify second extension line origin: – Điểm gốc đường gióng thứ hai
– Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: – Chọn 1 điểm định vị trí đường kích thước hoặc nhập toạ độ tương đối để định khoảng cách.

2. Ghi kích thước cung và cung tròn.

Command : DAL↵ Hoặc Dimaligned

– Specify first extension line origin or <select object>:↵ – Tại dòng nhắc này ta chọn ENTER
-Select object to dimension: – Chọn đường tròn, điểm chọn định vị trí 2 đường gióng.

Specify dimension line location or [Mtext/ Text/Angle]: T↵
Dimension text < >: – Nhập chữ số kích thước, %%C
Specify dimension line location or [Mtext/ Text/Angle]: – Chọn điểm định vị trí đường kích Thước.

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây