Lệnh SOLID trong cad

Lệnh SOLID trong cad là lệnh vẽ miền được tô đặc. Mỗi 2D Solid được mô tả bởi 3 hoặc 4 cạnh. Với các hình 3 cạnh thì cách nhập tương đối đơn giản chỉ việc bấm chọn 3 điểm liên tiếp không thẳng hàng ta sẽ có một miếng tam giác tô đặc. Riêng với hình Solid 4 cạnh khi khai báo điểm phải chú ý thứ tự điểm nhập vào. Nếu điểm (1) – (2) là mô tả cạnh thứ nhất thì (3) – (4) lμ mô tả cạnh đối diện nhưng phải có cùng hướng với (1) – (2)

Vẽ hình 2D Solid.

Command line: Solid

  • SOLID Specify first point: bấm chọn điểm (1)
  • SOLID Specify second point: bấm chọn điểm (2)
  • Specify third point: bấm chọn điểm (3)
  • Specify fourth point or <exit>: bấm chọn điểm (4) hoặc ↵ để kết thúc

 

 

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây