Lệnh TRACE trong CAD

Lệnh TRACE trong CAD là lệnh vẽ các đoạn thẳng có độ dày. Thông thường muốn vẽ đường thẳng có độ dày, chúng ta dùng lệnh Line sau đó dùng lệnh PEdit trong cad để sửa bề dày của lệnh line. Nhưng chúng ta không biết được rằng CAD đã có sẵn lệnh trace cho phép làm việc này.

Command line: Trace

  • *Specify trace width <0.2000>:Nhập khoảng cách, hoặc vào giá trị, hoặc ↵
  • *Specify start point: Trỏ điểm (1)
  • Specify next point: Trỏ điểm (2)
  • Specify next point: Trỏ điểm (3) hoặc ↵ để kết thúc lệnh

Đoạn thẳng được tô khi lệnh Fill có giá trị ON

 

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây