Lệnh Dimedit (Dimension Text Edit ) trong AutoCAD và cách sử dụng chi tiết

Lệnh Dimedit (Dimension Text Edit ) trong AutoCAD và cách sử dụng chi tiết

 

1. Cách gọi lệnh Dimension Text Edit trong Autocad.

2. Ý nghĩa của lệnh Dimension Text Edit trong Autocad.

Lệnh DIMENSION TEXT EDIT dùng để hiệu chỉnh vị trí và phương của chữ số kích thước

lenh-Dimension-Text-Edit.jpg lenh-Dimension-Text-Edit.jpg

3. Sơ đồ thực hiện lệnh. lenh-Dimension-Text-Edit.jpg

4. Giải thích câu lệnh. 

lenh-Dimension-Text-Edit.jpg

5. Các lựa chọn. 

 • Tại dòng nhắc “Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/ Home/Angle]:” có thể nhập các lựa chọn cần thiết.

Lựa chọn LEFT: Chữ số kích thước được dời sang trá

 • Command: DIMEDIT (DED) ¿.
 • Select dimension: Kích chọn một điểm bất kì trên đường kích thước cần hiệu chỉnh.
 • Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: L¿.
 • lenh-Dimension-Text-Edit.jpg lenh-Dimension-Text-Edit.jpg
 • Lệnh Dimension Text Edit (lệnh Dimedit) – Hiệu chỉnh chữ số kích thước.

 • Lựa chọn RIGHT: Chữ số kích thước được dời sang phải (Hình X – 173).
 • Command: DIMEDIT (DED) ¿.
 • Select dimension: Kích chọn một điểm bất kì trên đường kích thước cần hiệu chỉnh.
 • Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: R ¿.
 • lenh-Dimension-Text-Edit.jpg lenh-Dimension-Text-Edit.jpg
 • Lựa chọn CENTER: Đưa chữ số kích thước về giữa đường kích thước (Hình X – 174).
 • Command: DIMEDIT (DED) ¿.
 • Select dimension: Kích chọn một điểm bất kì trên đường kích thước cần hiệu chỉnh.
 • Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: C¿.
 • lenh-Dimension-Text-Edit.jpg lenh-Dimension-Text-Edit.jpg
 • Lựa chọn ANGLE: Đưa chữ số kích thước về giữa đường kích thước (Hình X – 175).
 • Command: DIMEDIT (DED) ¿.
 • Select dimension: Kích chọn một điểm bất kì trên đường kích thước cần hiệu chỉnh.
 • Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: C¿.
 • Specify angle for dimension text: Nhập giá trị góc nghiêng cho chữ số kích thước. ¿.
 • lenh-Dimension-Text-Edit.jpg lenh-Dimension-Text-Edit.jpg
 • Lựa chọn HOME: Đưa chữ số kích thước về vị trí ban đầu của kích thước được ghi (Hình X – 176).
 • Command: DIMEDIT (DED) ¿.
 • Select dimension: Kích chọn một điểm bất kì trên đường kích thước cần hiệu chỉnh.
 • Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: H ¿.
 • lenh-Dimension-Text-Edit.jpg lenh-Dimension-Text-Edit.jpg

 

Chúc bạn thành công.

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây