TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Tiếng anh có cần thiết đối với các kĩ sư xây dựng? Tôi nghĩ là có với thời đại hòa nhập như bây giờ.Một thời đại mà tiếng anh được xem là ngôn ngữ thứ 2 của thế giới. Nhu cầu sử dụng tiếng anh trong lĩnh vực xây dựng ngày càng cao. Để có một công việc tốt, đòi hỏi bạn phải đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, tay nghề và trình độ tiếng anh. Vì vậy, hãy  rèn luyện tiếng anh ngay từ hôm nay nhé!

Trước tiên, các bạn hãy xem bài giảng trực quan phỏng vấn tiếng Anh chuyên ngành xây dựng TẠI ĐÂY:

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng

I. CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN ĐIỂN HÌNH
1. Could you please introduce yourself a little bit?
Trả lời:
I’m An, I just graduated from National University of Civil Engineering, majoring in civil engineering. I am passionate about building things since I was a kid. That’s why I decided to choose “construction” as my major. Then, I always do everything carefully because I highly appreciate the accuracy. I’m a very detailed and careful person. I always pay a lot of attention to my work to avoid any unexpected mistakes.

VOCABULARY
Civil engineering (n)Ngành xây dựng dân dụng
Build (v)Xây dựng nên, lập nên
Construction (n)Xây dựng
Accuracy (n)Sự chính xác
Detailed (adj)Chi tiết
Careful (adj)Cẩn thận

2. Tell us about your previous work experience?
Trả lời:
In my last job, I made regular progress reports. I also considered unplanned cost to make sure we never go over budget. And I was in charge of discussing the materials with the contractor, and I would check all the materials for the job such as the concrete, the putlog, the cement, the brick, and the scaffolding.

VOCABULARY
Progress report (n)Báo cáo tiến độ
Budget (n)Ngân sách
Material (n)Nguyên liệu, vật liệu
Contractor (n)Nhà thầu
Concrete (n)Bê tông
Putlog (n)Thanh giàn giáo
Cement (n)Xi măng
Brick (n)Gạch
Scaffolding (n)Giàn giáo

3. What kind of personality traits do you need to be a successful construction engineer?
Trả lời:
A successful engineer needs to be a patient, disciplined and flexible. You may feel frustrated when it comes to many deadlines, especially some unexpected delays can happen. But the job is extremely rewarding, and it takes time to be outstanding in the construction field. Engineers need to truly understand the requirements of the job. 

VOCABULARY
Patient (n)Kiên nhẫn
Disciplined (adj)Kỉ luật
Flexible (adj)Linh hoạt
Deadline (n)Hạn chót
Unexpected delayTrì hoãn nảy sinh (không lường trước)
Rewarding (adj)Xứng đáng
Outstanding (adj)Nổi bật
Requirement (n)Yêu cầu  

4. What are your expectations if you are officially employed in our company?
Trả lời:
In the next 5 years I would like to take on a management role. For the sake of that, I will try to work to the fullest from the beginning to gain experience, be ready to run group projects if there is a chance to develop my leadership skills and plan to take part in leadership workshops to know more about management. However, what I need is to fulfill my responsibilities from your company first. 

VOCABULARY
Management role (n)Vai trò quản lý
Experience (n)Kinh nghiệm
Project (n)Dự án
Leadership skills (n)Kĩ năng lãnh đạo
Take part in (v)Tham gia
Fulfill (n)Hoàn thành
Responsibility (n)Trách nhiệm

Tiếng anh chuyên ngành xây dưng
II. CÁC TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP CỤ THỂ SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

1. Với cấp trên

Tình huống: Site Meeting and Reports. (Cuộc họp công trường và báo cáo).

Manager: Mr. David

Engineer: John Mr.

Mr. David: John, we will have a weekly meeting every Monday, starting at 9 a.m. Please make reports for the meeting.

John: Yes sir. Where will the meeting take place?

Mr. David: At the contractor’s site office. We will check work progress to adjust the program for the coming week.

John: I got it. At least two days before the weekly meeting, I will submit to you any problems to be discussed beyond everyday works on site.

Mr. David: For daily works, you will submit a daily report at 10 a.m. the following day. Concerning report formsplease work with me. I’ll give you all the necessary forms.

John: OK, Mr. David. I will work with you right after the meeting, if you are available.

Mr. David: No problem.

John:  Thank you.

VOCABULARY
Adjust (v)Điều chỉnh
Discuss (v)Thảo luận
On siteTrên công trường
Report form (n)Mẫu báo cáo

 2. Với đồng nghiệp

Tình huống: A conversation between two engineers. (Cuộc hội thoại giữa 2 kỹ sư John and James tại công trường).

James: Hello John. How are you?

John: Good. How about you?

James: Great! I’m working on a new project.

John: Any problems regarding the progress, the materials and the cost?

Jame: The speed of the program is punctual; however we lack some equipment because of the slow delivery from materials and equipment store.

John: How did you deal with it?

James:  I’ve pushed them already and I hope that they will be delivered on time.

John: I hope so. I’m going to supervise the site over there. Catch you later.

James: Bye. See you.

VOCABULARY
Equipment (n)Thiết bị
Delivery (n)Giao hàng
Push (v)Thúc đẩy, hối thúc

3. Với khách hàng

Tình huống:Khách hàng đến công trường để nắm bắt tiến độ.

John: Good morning Mr Robbie

Mr Robbie: Good morning. How’s everything?

John: Everything’s fine. How’s your work?

Mr Robbie: Very well, John.. I expect the building will be completed at the end of next month, on 30 NovemberHow do you think?

John: We are trying to complete before the deadline, sir. Of course, I must supervise the building site every day.

Mr Robbie: Thanks. Can you share about the resource of the building?.

John:.More resources are being allocated to the building, so surely it will finish punctually and efficiently.

Mr Robbie: Wonderful. I gotta go now.

John: Yes. See you later.

Mr Robbie: Bye then.

VOCABULARY
Resource (n)Nguồn lực
Allocate (v)Phân bổ, phân phối
Efficiently (adv)Hiệu quả.

III. CHECK-UP ZONE (LUYỆN TẬP)

Nối từ với nghĩa phù hợp.

1.Constructiona.Kỉ luật
2.Accuracyb.Thiết bị
3.Carefulc.Nguồn lực
4.Materialsd.Thảo luận
5.Projecte.Báo cáo tiến độ
6.Deadlinef.Sự chính xác
7.Unexpected delayg.Nguyên vật liệu
8.Adjusth.Cẩn thận
9.On sitei.Dự án
10.Equipmentk.Phân bổ, phân phối
11.Allocatel.Trì hoãn không lường trước
12.Resourcem.Xây dựng
13.Efficientlyn.Điều chỉnh
14.Discusso.Chi tiết
15.Disciplinedp.Trên công trường
16.Progress reportq.Hạn chót
17.Detailedr.Hiệu quả
18.Civil Engineerings.Xây dựng nên, lập nên
19.Scaffoldingw.Bê tông
20.Budgetu.Giàn giáo
21.Buildx.Gạch
22.Concretey.Xi măng
23.Cementy1.Nhà thầu
24.Bricky2.Ngành xây dựng điện dân dụng
25.Contractory3.Ngân sách

IV. TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Civil engineering (n)Ngành xây dựng dân dụng
Build (v)Xây dựng nên, lập nên
Construction (n)Xây dựng
Accuracy (n)Sự chính xác
Detailed (adj)Chi tiết
Careful (adj)Cẩn thận
Progress report (n)Báo cáo tiến độ
Budget (n)Ngân sách
Material (n)Nguyên liệu, vật liệu
Contractor (n)Nhà thầu
Concrete (n)Bê tông
Putlog (n)Thanh giàn giáo
Cement (n)Xi măng
Brick (n)Gạch
Scaffolding (n)Giàn giáo
Management role (n)Vai trò quản lý
Experience (n)Kinh nghiệm
Project (n)Dự án
Leadership skills (n)Kĩ năng lãnh đạo
Take part in (v)Tham gia
Responsibility(n)Trách nhiệm
Fulfill (v)Hoàn thành
Patient (adj)Kiên nhẫn
Disciplined (adj)Kỉ luật
Flexible (adj)Linh hoạt
Deadline (n)Hạn chót
Unexpected delayTrì hoãn nảy sinh (không lường trước)
Rewarding (adj)Xứng đáng
Outstanding (adjNổi bật
Requirement (n)Yêu cầu
Adjust (v)Điều chỉnh
Discuss (v)Thảo luận
On site Trên công trường
Report form (n)Mẫu báo cáo
Equipment(n)Thiết bị
Delivery (n)Giao hàng
Push (v)Thúc đẩy
Resource (n)Nguồn lực
Allocate (n)Phân bổ, phân phối
Efficiently (adv)Hiệu quả.

Các bạn hãy tải bản PDF tổng hợp kiến thức tiếng Anh chuyên ngành xây dựng TẠI ĐÂY của cô Ms Hoa đã hệ thống toàn bộ lý thuyết, ví dụ, bài luyện tập và bảng từ vựng kèm theo.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại: https://autocad123.vn

Chúc Các Bạn Học Tốt!!!