Lệnh HatchEdit trong CAD

Lệnh HatchEdit trong CAD (lệnh HE trong CAD) : Là lệnh hiệu chỉnh mặt cắt liên kết. Ta có thể nhập lệnh hoặc nhắp đúp chuột tại đối tượng cần thay đổi sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại Hatch Edit cho ta hiệu chỉnh. Cụ… Read More

Lệnh TextStyle trong CAD

Lệnh TextStyle trong CAD (hay còn gọi là lệnh ST trong CAD, quản lý text trong cad, thiết lập text trong cad): Là lệnh tạo kiểu chữ cho bản vẽ (ngoài ra cũng lệnh sửa text hàng loạt trong 1 bản vẽ). Cụ thể cách dùng… Read More

Lệnh Text trong CAD

Lệnh Text trong CAD (hay còn gọi là lệnh t trong cad, lệnh viết chữ trong cad):  Là lệnh cho phép ta nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ. Trong một lệnh Text ta có thể nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị… Read More

Lệnh TextFill trong CAD

Lệnh TextFill trong CAD (hay còn gọi là biến TextFill trong CAD):  Là lệnh quyết định các chữ có được tô hay là chỉ xuất hiện các đường viền. Nếu biến TEXTFILL là ON (1) thì chữ được tô và ngược lại . Cách sử dụng… Read More

Lệnh Mtext trong CAD

Lệnh Mtext trong CAD :  Là lệnh tạo một đoạn văn bản được giới hạn bởi đường biên là khung hình chữ nhật. Đoạn văn bản là một đối tượng của AUTOCAD. Cụ thể cách sử dụng lệnh Mtext trong CAD như sau : Lệnh… Read More

Lệnh DDedit trong CAD

Lệnh DDedit trong CAD (Hay còn gọi là lệnh ED trong cad, lệnh sửa chữ trong cad, chỉnh sửa text trong cad, lệnh sửa DIM trong CAD, sửa kích thước trong cad): Là lệnh thay đổi nội dung dòng chữ và các định nghĩa thuộc tính.… Read More

Lệnh QTEXT trong CAD

Lệnh QTEXT trong CAD :  Việc thể hiện văn bản trên màn hình thường chiếm nhiều thời gian vì mỗi một ký tự là một đối tượng vẽ phức tạp được tạo thành từ nhiều đường thẳng hoặc cung tròn. Để tiết kiệm thời gian,… Read More

Lệnh DimLinear trong CAD

Lệnh DimLinear trong CAD (lệnh DLI trong cad, lệnh đo khoảng cách trong cad) Dùng để ghi kích thước thẳng nằm ngang (Horizontal) hoặc thẳng đứng (Vertical) và nghiêng trong autocad. cách sử dụng lệnh DimLinear trong CAD như sau : Lệnh: DimLinear Lệnh tắt :… Read More

Lệnh DimAligned trong cad

Lệnh DimAligned trong cad (lệnh dal trong cad) dùng để ghi kích thước theo đường nghiêng, đường kích thước ghi bằng lệnh Dimaligned sẽ song song với đoạn thẳng nối 2 điểm gốc đường gióng. Cách sử dụng lệnh DimAligned trong cad như sau :… Read More

Lệnh DimBaseline trong cad

Lệnh DimBaseline trong cad (lệnh dba trong cad) là lệnh ghi kích thước song song với 1 kích thước có sẵn. Cách sử dụng lệnh DimBaseline trong cad như sau: Lệnh : dimbaseline Lệnh tắt : dba menu: dimension\baseline   Khi ghi chuỗi kích thước… Read More

Lệnh DimContinue trong cad

Lệnh DimContinue trong cad (lệnh dimcont, lệnh dco trong cad, lệnh đo kích thước liên tục trong cad) là lệnh ghi chuỗi kích thước nối tiếp với một kích thước có sẵn trong autocad. Cách dùng lệnh dimcontinue trong cad như sau :  Lệnh : dimcontinue,… Read More

Lệnh Dimradius trong cad

Lệnh Dimradius trong cad (lệnh dra trong cad, lệnh ghi kích thước trong cad) là lệnh ghi kích thước bán kính trong autocad. Cách dùng lệnh dimradius trong cad như sau: • Lệnh: dimradius • Lệnh tắt: dra · Menu: dimension\radius Command : DRA↵ •… Read More

Lệnh DimDiameter trong CAD

Lệnh DimDiameter trong CAD (lệnh ddi trong cad, lệnh dimdia trong cad, lệnh ghi kích thước trong cad) là lệnh ghi kích thước đường kính trong autocad. Cách dùng lệnh DimDiameter trong CAD như sau : • Lệnh : dimdiameter,dimdia • Lệnh tắt : ddi… Read More