Lệnh mkltype trong CAD – tạo linetype (đường điện, nước,…)

1. Tạo các dạng đường đơn giản.
Bước 1: Hãy vẽ đường mà các bạn muốn vẽ. Lưu ý dạng đường đơn giản chỉ cấu tạo từ đường line và ký tự. Ví dụ như hình sau (chỉ vẽ phần nét màu đen):
Bước 2: Command: mkltype
 • Command: MKSHAPE
 • Initializing… : Chọn tên file .SHX chưa tên shape
 • Enter the name of the shape: VDShape : Đặt tên shape
 • Enter resolution <128>: Enter để chọn chế độ mặc định
 • Specify insertion base point: chọn điểm chèn (chọn tâm hình tròn ở trên)
 • Select objects: 1 found : chọn hình tròn ở trên
 • Select objects: Enter để kết thúc chọn
 • Determining geometry extents…Done.
 • Building coord lists…Done.
 • Formating coords…-Done.
 • Writing new shape…Done.
 • Compiling shape/font description file
 • Compilation successful. Output file F:\Program Files (x86)\AutoCAD
 • 2007\Drawing1.shx contains 161 bytes.
 • Shape “VDSHAPE” created.
 • Use the SHAPE command to place shapes in your drawing.
 • Như vậy ta đã tạo được 1 shape là hình tròn
Bước 3: đánh lệnh LineType (lệnh tắt LT) để xem kết quả nhận được như hình dưới:
2. Tạo các dạng đường phức tạp.
Dạng đường phức tạp là dạng đường chứa các hình shape.
Bước 1: Vẽ đối tượng cần tạo shape: Ví dụ vẽ một vòng tròn như hình dưới.

 

Bước 2: Tạo Shape
 • Command: MKSHAPE
 • Initializing… : Chọn tên file .SHX chưa tên shape
 • Enter the name of the shape: VDShape : Đặt tên shape
 • Enter resolution <128>: Enter để chọn chế độ mặc định
 • Specify insertion base point: chọn điểm chèn (chọn tâm hình tròn ở trên)
 • Select objects: 1 found : chọn hình tròn ở trên
 • Select objects: Enter để kết thúc chọn
 • Determining geometry extents…Done.
 • Building coord lists…Done.
 • Formating coords…-Done.
 • Writing new shape…Done.
 • Compiling shape/font description file
 • Compilation successful. Output file F:\Program Files (x86)\AutoCAD
 • 2007\Drawing1.shx contains 161 bytes.
 • Shape “VDSHAPE” created.
 • Use the SHAPE command to place shapes in your drawing.
 • Như vậy ta đã tạo được 1 shape là hình tròn.
Bước 3: Chèn shape để tạo đạng dường
 • Tiếp theo ta dùng lệnh Shape để chèn Shape vừa định nghĩa ở trên vào vị trí thích hợp để được hình dưới.
 • Command: shape
  • Enter shape name or [?]: vdshape : đánh tên của shape vửa tạo ở bước trên (tên là vdshape)
  • Tại Specify insertion point: Kích vào điểm cần chèn
  • Specify height <1.0000>: Enter
  • Specify rotation angle <0>: Enter

Bước 4: Lặp lại bước 2 và bước 3 trong mục 1 đối với dạng đường trên.

 

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây