Lệnh XLINE trong CAD – Lệnh vẽ đường gióng trong cad

Lệnh XLINE trong CAD dùng để vẽ một đường thẳng hoặc một chùm đường thẳng giao nhau. XLINE (Construction line) thường dùng như Lệnh vẽ đường gióng trong cad.
Lệnh này thường được sử dụng để vẽ các đường gióng, các đường nằm ngang hoặc thẳng đứng. Trong phép vẽ mặt chiếu cũng có thể sử dụng lệnh này để tìm điểm vẽ, nếu kết hợp thêm với các lệnh Trim, Scale… có thể tạo thành các cạnh của hình chiếu.

Command line: XLine
Menu: Draw –>Construction line

 • a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: chọn một điểm để bắt đầu vẽ (hoặc chọn H,V,A,B,O)
 • through point: chọn điểm thứ hai của đường thẳng
 • through point: chọn điểm khác nếu muốn vẽ chùm đường thẳng đi qua điểm 1
Các lựa chọn của lệnh XLine
 • Hor: tạo đường thẳng nằm ngang. Sau lựa chọn này ta chỉ việc nhập (hoặc truy bắt điểm) một điểm mà đường thẳng đi qua.
 • Ver: Tạo đường thẳng theo phương thẳng đứng. Sau lựa chọn này ta chỉ việc nhập (hoặc truy bắt điểm) một điểm mà đường thẳng đi qua.
 • Ang: Tạo đường thẳng xiên theo một góc nào đó. Sau lựa chọn này AutoCAD yêu cầu ta nhập vào
  • Enter angle of xline (0) or [Reference]: nhập góc nghiêng
  • Specify through point: chọn một điểm thuộc đường thẳng
 • Bisect: tạo đường thẳng đi qua phân giác của một góc (thông qua 3 điểm), ở lựa chọn này AutoCAD yêu cầu ta nhập vào 03 điểm. Điểm (1) thuộc về tâm của góc, điểm (2) và (3) thuộc về hai cạnh của góc.
  • Command: XLine
  • Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: B ↵
  • Specify angle vertex point: bấm chọn đỉnh của góc
  • angle start point: bấm chọn một điểm thuộc cạnh thứ nhất của góc
  • angle end point: bấm chọn một điểm thuộc cạnh thứ hai của góc
  • Offset : Tạo một đường thẳng song song với một đường thẳng có sẵn.
 • Offset : Tạo một đường thẳng song song với một đường thẳng có sẵn.
  • Command: XLine
  • Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: O ↵
  • Specify offset distance or [Through] <Through>: nhập khoảng cách hoặc t ↵
  • Select a line object: chọn đối tượng gốc
  • Specify through point: chọn một điểm để xác định vị trí đưòng thẳng sẽ phát sinh

 

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây