Lệnh explode trong cad

 

Lệnh explode trong cad (Lệnh xplode trong cad, lệnh x trong cad) dùng để phá vỡ block trong autocad. Cách dùng lệnh explode trong cad như sau:

• Lệnh: Explode or xplode

· Lệnh tắt: X

• Menu: Modify\explode

Command: Explode↵

Select objects: Chọn block cần phá vỡ

Select objects: Tiếp tục chọn hoặc nhấn phím ENTER để thực hiện lệnh

Nếu block được tạo thành từ các đối tượng phức: đa tuyến, mặt cắt, dòng chữ … thì lần đầu tiên ta thực hiện lệnh Explode để phá vỡ block thành các đối tượng phức, sau đó ta tiếp tục thực hiện lệnh Explode để phá vỡ các đối tượng phức này thành các đối tượng đơn. Khi phá vỡ đường tròn và cung tròn có tỉ lệ chèn khác nhau, thì chúng sẽ trở thành elip hoặc cung elip.

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây