Lệnh Leader trong CAD

Lệnh Leader trong CAD (lệnh led trong cad) là lệnh ghi kích thước theo đường dẫn trong autocad. Cách dùng lệnh leader trong cad như sau : • Lệnh: leaderl · Lệnh tắt: led • Menu: dimension\leader Lệnh Leader ghi chú thích cho đường dẫn,… Read More

Lệnh dimedit trong CAD

Lệnh dimedit trong CAD ( Lệnh DED trong cad,lệnh dimed trong cad) là lệnh hiệu chỉnh vị trí, giá trị, góc quay chữ số kích thước trong autocad. Cách dùng lệnh dimedit trong cad như sau: • Lệnh: Dimedit or dimed · Lệnh tắt: Ded •… Read More

Insert block trong cad

Insert block trong cad (lệnh insert block, chèn block trong autocad, cách lấy block trong autocad, chèn block vào bản vẽ autocad, quản lý block trong cad, lệnh I trong cad) là lệnh để chèn block hoặc file bản vẽ vào trong bản vẽ hiện hành.… Read More

Lệnh explode trong cad

  Lệnh explode trong cad (Lệnh xplode trong cad, lệnh x trong cad) dùng để phá vỡ block trong autocad. Cách dùng lệnh explode trong cad như sau: • Lệnh: Explode or xplode · Lệnh tắt: X • Menu: Modify\explode Command: Explode↵ • Select objects: Chọn block cần… Read More

Lệnh bo tròn trong cad

Lệnh bo tròn trong cad (lệnh fillet trong autocad,lệnh bo góc hình chữ nhật trong cad,lệnh bo tròn 2 đường thẳng) là lệnh tạo cung tròn giữa 2 đối tượng. Cách dùng lệnh fillet trong autocad như sau: • Menu: Modify –> Fillet · Lệnh: Fillet •… Read More

Lệnh TRACE trong CAD

Lệnh TRACE trong CAD là lệnh vẽ các đoạn thẳng có độ dày. Thông thường muốn vẽ đường thẳng có độ dày, chúng ta dùng lệnh Line sau đó dùng lệnh PEdit trong cad để sửa bề dày của lệnh line. Nhưng chúng ta không biết được… Read More